Normativa d’actuació menjador escolar

(Article 12 Règim Intern Ampa Joan Rebull)

Per gaudir del servei de menjador, cal estar al corrent de pagament de tots els rebuts, tant del curs vigent com dels anteriors, així com haver abonat la quota de soci de l’AMPA.

El/la Coordinador/a de Menjador portarà el control de totes les faltes justificades i no justificades.

Per qualsevol dubte, aclariment o incidència que aparegui en el menjador caldrà exposar‐ho per escrit a les oficines de l’AMPA, o per correu electrònic a la Coordinadora de Menjador al correu: menjador@ampajoanrebull.cat.

Per raons de control i seguretat, cap alumne podrà sortir de l’escola en horari de menjador sense una nota signada pels pares o tutors.
Quan l’horari de l’escola és intensiu, els pares que vulguin que el seu fill marxi sol del menjador després de dinar, hauran d’autoritzar‐ho amb una nota signada a tal efecte.

Si un alumne necessita dinar de règim s’haurà de sol·licitar el mateix dia fins a 3/4 de 10 del matí a l’oficina de l’AMPA. Si ho fa el mateix alumne caldrà que porti una nota signada pels pare/mare o tutor/a. En cas de deixar missatge al contestador caldrà que s’identifiqui clarament la persona que fa la trucada, el nom de l’alumne i el curs.
En tots els casos s’ha d’especificar si es vol arròs o verdura de primer plat i pollastre o peix a la planxa de segon plat.

En cas de malaltia o qualsevol altra causa que ocasioni no poder assistir al menjador s’haurà de comunicar abans de 3/4 de 10 del matí per telèfon 977332010 o al mòbil: 652451141 (via whatsapp) o al correu: menjador@ampajoanrebull.cat. De no fer‐se aquest avís es cobrarà l’import sencer.

És d’obligació per part dels pares, mares i/o tutors comunicar a l’AMPA si el seu fill o filla pateix algun tipus d’al·lèrgia o intolerància alimentària o qualsevol altre problema.

Totes les absències al menjador que estiguin justificades d’acord amb el punt anterior només es cobrarà la part del monitoratge i es descomptarà el menú.

Si l’absència és programada amb temps, és per malaltia de llarga durada o per excursió o sortida programada per l’Escola no s’efectuarà cap cobrament.

En el rebut del mes de desembre es cobrarà a tots els usuaris del menjador l’import igual a un dia de menjador per a sufragar el cost dels materials de neteja personal, gots, colònia, etc. Tots aquests productes els compra directament l’AMPA.

Qualsevol alumne del centre té dret a la utilització del menjador, si bé els que els seus pares, mares, tutors i/o tutores no formin part de l’AMPA Joan Rebull, a més del preu del menú escolar que sol·licitin l’assistència al menjador hauran de fer efectiu l’import de l’assegurança.

Els pares, mares, tutors i/o tutores de tots els nens i nenes que utilitzin el servei de menjador, encara que sigui esporàdicament per un dia, es comprometen a complir les normes marcades per la Comissió de Menjador, així com al pagament dels corresponents rebuts. El no compliment d’aquest punt serà motiu suficient per causar baixa del menjador.

Els pares, mares, tutors i/o tutores són els responsables dels desperfectes que causin, de forma no accidental, els seus fills/es, havent d’abonar l’import de la reparació o substitució del que s’afecti.
Si cal posar‐se amb contacte amb els pares, mares, tutors i/o tutores, el/la Coordinador/a de Menjador ho farà amb una nota d’avís o per telèfon.

Els pares, mares, tutors i/o tutores poden entrevistar‐se amb el/la monitor/a dels seus fills/filles, sol·licitant cita prèvia al/la Coordinador/a del Menjador o a l’oficina de l’AMPA. I poden sol·licitar provar el menú dels alumnes, per comprovar la qualitat, quantitat i producte, previ requeriment a l’AMPA.

Requeriments:

Alumnes de P3:
• Cada alumne ha de dur una bossa amb una bata (no cal que sigui d’uniforme), la bata ha de dur una cinta llarga per a poder‐la penjar i haurà de dur el nom al davant, també s’ha de portar una pinta o raspall amb cinta per a penjar, una muda de recanvi i un llençol‐sac. Tot aquest material haurà d’anar marcat amb el seu nom. Aquesta bossa es retornarà els divendres a cada alumne amb tot el material (excepte el llençol que es donarà cada quinze dies) per a que el dilluns el tornin a portar.
• Es recomana que es portin sabates sense cordons, per a facilitar l’aprenentatge del nen.

Alumnes de P4 a 2n
• Cada alumne ha de dur una bossa, amb bata (amb cinta llarga per penjar), pinta o raspall (amb cinta per a penjar), una tovallola petita, raspall de les dents.

Alumnes de 4t a 6è
• Tots els alumnes ha de dur els estris de neteja personal.

Preguntes més freqüents:

En quins casos no es cobrarà el menjador per part de l’AMPA?
-Absència de cinc dies laborals seguits per malaltia. És imprescindible portar justificant del metge on consti l´inici i l´alta del tractament del nen.
-Quan els nens van d´excursió
-Per hospitalització

En quins casos es produeix la pèrdua de la beca del menjador?
-Amb deu dies seguits de baixa es perd la beca, a no ser que es justifiqui presentant informe de malaltia.
-Quinze dies alterns de baixa en un període de dos mesos.

Si el meu fill/a és fixe no becat i no pot venir m’han de cobrar quelcom?
Si, quan el nen no pugui vindre, sempre es cobrarà la part del monitoratge que son 3,20 euros.

Si el meu fill/a és fixe becat i no pot venir m’han de cobrar quelcom?
No, quan el nen no pugui vindre i es comunica no es cobrarà res.

Dades d’interès:

Coordinador de Monitoratge:
Marc Huguet

Monitores del menjador:
Montse Gimeno, Maria Dolors Jiménez, Bibiana Pamies, Linda Queralt, Antònia Madurell, Josefina Aguilà, Conxita Fernández, Gemma Segú, Bibiana Fernández, Maria Pastor, Maria Dolors del Rio, Maria José Cerdán, Gemma Bru, Ester Badia, Montse Bernal, Mercè Amoròs, Maria Carme Cartañà, Mercè Andreu, Purificación Romera i Ester Isern.

Horari del Servei de Menjador:
12:30h a 15:00h

Proveïdor dels menús del servei de menjador:

APPEL CATERING
APPEL CATERING

C/Robert d’Aguiló, n.17
43203, Reus (Tarragona)